Kalendarium prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty

 

 • Lata 1981-1984. Zarząd Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pod przewodnictwem dr. Wiesława Kubisia opracował dokument dotyczący uznania zawodu fizjoterapeuty. W 1983 r. pismo zostało skierowane do odpowiednich resortów.
 • Efektem wystąpienia Sekcji były zapisy w Ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w art. 28 i art.24 oraz Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiS z dnia 15 maja 1985 r., które określiło warunki prowadzenia prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej. W komisji powołanej przez CMKP opracowano program specjalizacji dla magistrów rehabilitacji ruchowej.
 • 30 maja 1987 r. Komitet Założycielski zwołał I Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przez 26 lat wniosło w różnych okresach 7 projektów opisu zawodowego wraz z projektami ustawy, przekonując do tego tematu – na poszczególnych etapach prac rządowo – sejmowych poparcie wielu posłów, senatorów a nawet ministrów.
 • W czerwcu 1990 r. PTF wystąpiło do MZiOS w sprawie ustalenia nazwy zawodu fizjoterapeuty, a także zmiany nazwy magister rehabilitacji ruchowej na magister fizjoterapii.
 • We wrześniu 1990 r. zespół w składzie: dr Czesław Jezierski, mgr Jerzy Knap i dr Zbigniew Śliwiński, opracował 10-stronicowy dokument pt. Charakterystyka zawodu fizjoterapeuty, stanowiący bazę do rozmów z odpowiednimi instytucjami nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W tym samy czasie zespół wrocławskich fizjoterapeutów rozpoczął prace nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dokumentu, który regulowałby prawne aspekty tego zawodu.
 • W listopadzie 1990 r. powołano we Wrocławiu Ogólnopolski Komitet Założycielski Samorządu Fizjoterapeutów. Członkowie komitetu przygotowali projekt ustawy o zawodzie.
 • W lutym 1992 r. projekt ustawy został przedłożony przedstawicielom sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, a następnie przekazany do Komisji Zdrowia.
 • Rozesłano projekt ustawy do wybitnych naukowców w Polsce z prośbą o opinię. Na 30 wysłanych do zaopiniowania projektów ustawy, do wnioskodawców wróciło pięć, co świadczyło o braku zainteresowania tym tematem.
 • Zebrano imienną listę osób popierających ideę „samostanowienia o sobie”, pod którą podpisało się ok. 2 tys. fizjoterapeutów z całej Polski.
 • W numerze 2 z 1994 r. kwartalnika „Fizjoterapia” opublikowano pierwszy projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Lata 1995-1999. Kontynuowano prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, jednak mimo usilnych starań członków PTF nie udało się doprowadzić do pierwszego czytania projektu ustawy w III kadencji Sejmu RP.
 • Lata 1999-2003. Prowadzono dalsze prace nad wprowadzeniem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, którym to projektem udało się zainteresować liczną grupę posłów kadencji Sejmu RP 2001-2005. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową podkomisję, Komisję Zdrowia, Komisję Konkurencji i Drobnej Wytwórczości oraz przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Niestety nie został przedłożony Wysokiej Izbie.
 • Członkowie PTF uczestniczyli w pracach nad ustawą o zawodach medycznych, przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, starając się zabezpieczyć jak najlepiej w tej ustawie interesy fizjoterapeutów. Współuczestniczyli także w pracach nad nowym systemem kształcenia fizjoterapeutów w Polsce oraz opracowaniem standardów świadczeń usług medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • W marcu 2003 r. Zarząd Główny PTF zorganizował spotkanie Grupy Roboczej ds. Unii Europejskiej przy ER WCPT z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Wiceprezydent ER WCPT Pani Sigrun Knuttsdottir przedstawiła sytuację fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej, w których zawód ten jest unormowany ustawowo, chroniony jest tytuł zawodowy i czynności zawodowe fizjoterapeuty. Pozostali przedstawiciele ER WCPT podkreślali, że odpowiednie programy kształcenia fizjoterapeutów realizowane na poziomie uniwersyteckim zapewniają im samodzielność w udzielaniu świadczeń, a pacjentom bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty.
 • Spotkanie Grupy Roboczej ds. Unii Europejskiej przy ER WCPT miało wpływ na przyspieszenie prac Ministerstwa Zdrowia nad ujednoliceniem systemu kształcenia fizjoterapeutów w Polsce, wyłącznie w trybie studiów wyższych, powołania zespołu ekspertów – spośród członków PTF – do opracowania standardów nauczania na wydziałach fizjoterapii.
 • Lata 2002-2013. W okresie tym konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. Zbigniew Śliwiński podejmował wiele prób dotyczących uregulowania przepisów wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W swoich stanowiskach podkreślał i uzasadniał pilną potrzebę prawnego usankcjonowania zawodu fizjoterapeuty w Polsce zgodnie z wymaganiami i standardami Unii Europejskiej. Proponował wprowadzenie, na wzór egzaminów lekarskich, Państwowego Egzaminu dla kończących studia fizjoterapeutów. Interweniował w sprawach związanych z próbami wykonywania zawodu przez osoby nie posiadające właściwego wykształcenia oraz nieprawidłowościami w systemie edukacji.
 • W dniach 24-27 maja 2006 r. w Sibeniku polscy fizjoterapeuci wzięli udział w konferencji pt. ”Common Platform-Legislation and Regulation of Physiotherapy in Europe”. Dotyczyła ona utworzenia – stosownie do zapisów Art.15 Dyrektywy 2005/36/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku – Wspólnej Platformy, która miała ułatwić swobodny przepływ fizjoterapeutów w UE, po ustaleniu wymogów odpowiedniego poziomu kształcenia akademickiego, zapewniającego odpowiednie przygotowanie fizjoterapeutów do pracy, gwarantującego wysoką jakość udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa zabiegów, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta.
 • W pierwszym etapie tworzenia Wspólnej Platformy tzw. „Inventory of National Regulation”, planowano zgromadzić dokumenty, przekazane przez organizacje członkowskie ER WCPT w postaci kopii aktów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach UE, które określać miały: zawód fizjoterapeuty i zakres kompetencji określonych prawnie/ustawowo, wymagany/zapewniony w danym kraju poziom wykształcenia fizjoterapeuty, zakres działalności fizjoterapeuty.
 • Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy 2005/36 EC w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w terminie do dnia 30 września 2007 r.
 • Lata 2005-2007. Kontynuacja prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty oraz zakwalifikowaniem zawodu do zawodów medycznych. Projekt ustawy nie został przedłożony Wysokiej Izbie.
 • Lata 2007-2011. Rozpoczęte prace nad ustawą o zawodach medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. Ustawa nie znalazła poparcia Rządu RP.
 • Lata 2011-2015. Intensyfikacja prac nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Odbywają się konsultacje w: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Sprawiedliwości. Wygłoszono: interpelacje poselskie dotyczące negatywnych konsekwencji braku ustawy.
 • W prace nad projektem ustawy angażują się posłowie PO Rajmund Miller, Tomasz Szymański oraz poseł PSL Dariusza Dziadzio.
 • W kwietniu 2013 r. został złożony wspólny środowiskowy projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do Ministerstwa Zdrowia. Miał być konsultowany i procedowany drogą poselską, krótszą i bardziej pewną od rządowej.
 • W związku z różnicami zdań dotyczącymi kompetencji zawodowych odbyły się dwa spotkania w MZ: przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów z ministrem K. Chlebusem, Posła R. Millera i prof. J. Szczegielniaka z ministrem K. Chlebusem i pracownikami MZ.
 • Ministerstwo Zdrowia potwierdziło gotowość przygotowania ostatecznej wersji kompetencji zawodowych i procedowania projektu ustawy.
 • Poseł R. Miller przekazał informacje z Ministerstwa Zdrowia o możliwości procedowania ścieżką rządową i poselską jednocześnie, a następnie tylko ścieżką rządową.
 • W wywiadach prasowych i telewizyjnych minister K. Chlebus potwierdził przygotowanie do procedowania ustawy i złożenie jej w niedługim czasie do parlamentu.
 • W rozmowach prowadzonych przez posłów R. Millera i T. Szymańskiego gotowość do procedowania potwierdzili m.in. minister i wiceministrowie Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzyści komisji zdrowia, przewodniczący klubu poselskiego PO.
 • Pojawiły się informacje prasowe dotyczące odejścia z Ministerstwa Zdrowia K. Chlebusa z powodu niechęci do procedowania ustawy przez ministra zdrowia (Gazeta Prawna).
 • Poseł R. Miller potwierdził w rozmowie z wiceministrem zdrowia S. Neumannem gotowość procedowania przez Ministerstwo Zdrowia i przesłanie ustawy do komisji rządowej.
 • Brak potwierdzenia przesłania ustawy przez urzędników przyjmujących projekty ustaw.
 • Poseł R. Miller rozmawia z Premierem Donaldem Tuskiem nt. efektów finansowych związanych z wprowadzaniem ustawy.
 • Poseł R. Miller uzyskał potwierdzenie, że projekt nie został przesłany do komitetu przy Radzie Ministrów.
 • Pisemne zapytanie posłów skierowane do ministra zdrowia w sprawie losów projektu ustawy złożonego do Ministerstwa Zdrowia.
 • Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP, w dniu 5 czerwca 2014 r. z udziałem Prezesa NFZ, wiceminister zdrowia informuje, że trwają prace i konsultacje dotyczące projektu ustawy.
 • PTF otrzymuje pismo z Ministerstwa Zdrowia, w którym przesłane są podziękowania za okazane zainteresowanie problematyką dotyczącą stosownych uregulowań prawnych dla zawodu fizjoterapeuty.
 • Ministerstwo Zdrowia informuje, że „podjęło prace w celu wypracowania rozwiązań”.
 • Liczne konsultacje ZG PTF z parlamentarzystami.
 • Dnia 23.07.2014 r. został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt sygnowany przez PTF złożył Poseł Dariusz Dziadzio w imieniu klubu PSL.
 • Złożenie projektu wywołało dyskusję w środowisku fizjoterapeutów. Pojawiały się wątpliwości i obawy dotyczące in. nieuwzględnienia interesów fizjoterapeutów prowadzących gabinety prywatne (utrata pracy), nieuwzględnienia kompetencji „nabytych” na kursach itp.
 • W sierpniu 2014 r. projekt ten przekazano z MZ Posłom Projekt zawierał liczne błędy edytorskie, nie uwzględniał wspólnych poprawek Stanowił  odzwierciedlenie projektu SFP. Posłowie przekazali projekt do konsultacji (J. Szczegielniak, M. Krawczyk) i poprosili o wspólne ustalenia i poprawki.
 • Posłowie PO zwrócili się do MZ o przekazanie uzgodnionego (wspólnego PTF i SFP) projektu, który konsultowano w MZ od 04.2013 r.
 • Dnia 10.10.2014 r. został uzgodniony wspólny projekt ustawy (z różnicami stanowisk – PTF i SFP) i przekazany na ręce Posła R. Millera. Projekt miał być złożony jako drugi projekt ustawy przez klub PO.
 • W dn. 17-18. 10. 2014 przebywała w Pabianicach Prezydent WCPT Prof. Marilyn Moffat, która uczestnicząca w konferencji zorganizowanej przez PTF. Na koniec pobytu w Polsce złożyła na ręce Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Zdrowia RP pismo dotyczące konieczności regulacji zawodu fizjoterapeuty.
 • Dnia 5 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, którego przedmiotem był złożony 23 lipca b.r. przez posła PSL Dariusza Dziadzio projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Jako eksperci wnioskodawcy – Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – wzięli w nim udział Prezes – dr Marek Kiljański, Wiceprezes PTF – prof. Jan Szczegielniak oraz mecenas Jarosław Pinder. Projekt ustawy został zaopiniowany zarówno w dyskusji, jak i głosowaniu, w którym Komisja Ustawodawcza zdecydowała o przekazaniu go do dalszego procedowania.
 • Przez cały rok ukazało się wiele wywiadów i artykułów w prasie ogólnopolskiej oraz fachowej, m.in. „Rehabilitacja w praktyce” nr 2/2013, Dziennik „Trybuna” – „Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty potrzebna leczącym i leczonym” 9.01.2014 r., „Rzeczpospolita”, „Polityka”, Fora internetowe.
 • Dnia 06.03.2015 r. Zarząd Główny OZZPF wystosował pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W dniu 19.03.2015 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Zdrowia, na które byli zaproszeni m.in. członkowie zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Podczas posiedzenia dyskutowano nad projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty autorstwa PTF – PSL. Posiedzenie zaowocowało powołaniem podkomisji, składającej się z siedmiu posłów mających za zadanie dalszą pracę nad projektem stawy.
 • W dniu 15.07.2015 r. zakończyła prace Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.
 • 07.2015 r. odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Tematem konferencji były prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wniesiono protest wobec trybu prac podkomisji w sprawie ustawy o zawodzie oraz wnioski, że przepisy zawarte w projekcie ustawy są niezgodne z prawem.
 • W dn. 23.07.2015 r. odbyła się konferencja prasowa w Naczelnej Izbie Lekarskiej pt. „Samodzielna fizjoterapia naruszeniem bezpieczeństwa pacjentów”.
 • W dniu 24.09.2015 r. Komisja Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw.
 • 09.2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.
 • W dniu 01.10.2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji przesłał do Marszałka Senatu RP stanowisko dotyczące odrzucenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, gdyż według członków PTReh. ustawa jest niezgodna z przepisami UE oraz, że spowoduje negatywne następstwa dla systemu opieki zdrowotnej Państwa i negatywne konsekwencje społeczne.
 • W dniu 02.10.2015 r. Senat RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty bez poprawek.
 • W dniu 12.10.2015 r. członkowie Zarządu Głównego PTReh. prof. Anna Marchewka, prof. Aleksander Ronikier, prof. Bartosz Molik, prof. Teresa Pop złożyli pisemną deklarację poparcia dla ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przyjętej przez Sejm i Senat RP.
 • W dniu 13.10.2015 r. ZG PTF wystosował odpowiedź na stanowisko ZG PTReh. w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dn. 01.10.2015 r.
 • Liczne poparcie środowiska fizjoterapeutów, by Prezydent RP podpisał ustawę, m.in. 13.10.2015 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii wystosował pismo do Prezydenta RP, w sprawie podpisania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 16.10.2015 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektroradiologii przesłał pismo popierające ustawę o zawodzie fizjoterapeuty; 15.10.2015 r. Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 19.10.2015r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wysłało list do Prezydenta RP z apelem o podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty; 23.10.2015 r. wybitni polscy lekkoatleci: Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk, Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Karolina Kołeczek wsparli fizjoterapeutów listem do Prezydenta Andrzeja Dudy.
 • W dniu 14.10.2015 r. odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP zwolenników i przeciwników podpisania ustawy.
 • Dnia 27.10.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. W informacji dot. podpisanej ustawy napisano m.in. „ Naczelnym celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapii. Ustawa reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów”.
 • Ustawa, która wejdzie w życie po 6 miesiącach stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby które po dniu 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł Specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.