Regulamin monografii

Regulamin monografii “Perspektywy rozwoju fizjoterapii”

 

 

I. Przesłanie prac

Przesłanie pracy do redakcji jest równoznaczne z:
1. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była publikowana w innych czasopismach,
2. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była złożona w innej Redakcji
3. wyrażeniem zgody przez wszystkich autorów na jej publikację w Monografii
4. oświadczeniem wszystkich Autorów, że mieli oni pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych idokładność ich analizy,
5. oświadczeniem wszystkich Autorów, że uzyskali zgodę kierowników placówek na zamieszczenie podanych afiliacji.
Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do przesłania w formie papierowej lub elektronicznej na adres biura PTF wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
Prace należy nadesłać w formie elektronicznej:
– elektronicznie – za pomocą formularza

do pracy należy dołączyć skan oświadczenie.

Wymagania techniczne prac:
Prace powinny być przesłane w formacie: doc, docx lub rtf; dołączone grafiki  w formacie jpg, png (min. 300 dpi) lub pdf.
 

II. Koszt przygotowania artykułu do druku

Koszt przygotowania artykułu do druku to 200 zł

 

III. Maszynopis

 
1. Objętość prac oryginalnych/poglądowych nie powinna być większa niż 15 stron,  a kazuistycznych  – 8 stron maszynopisu, łącznie z
piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami  (standardowa strona – 1800 znaków).
2. Prace powinny być przygotowane w formacie A-4 z zachowaniem podwójnego odstępu;  z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z
prawej margines szerokości 3 cm.
3. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
4. W przesłanym maszynopisie nie należy przenosić zawieszonych spójników do nowych wierszy.
5. Na pierwszej stronie należy podać:
a. tytuł pracy w języku polskim (ew. także w angielskim);
b. pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy.
c. przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
d. pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej);

f. Autora do korespondencji oraz adres, na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny) wraz z tytułem

naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża
zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany);
g. słowa kluczowe w języku polskim – nie więcej niż 5.
Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor),
podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli
jest wymagana.

Streszczenie i słowa kluczowe

Do artykułu następnie należy dołączyć streszczenie (jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim, jeśli tłumaczenie zostało dokonane
przez Autora/-ów). Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z
czterech wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami:
· cel pracy,
· materiał i metodyka,
· wyniki,
· wnioski.
Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione. Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać do 1500
znaków ze spacjami i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w jednym
języku.

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części:
· wprowadzenie,
· cel pracy,
· materiał i metodyka,
· wyniki badań,
· dyskusja,
· wnioski,
· piśmiennictwo,
Tabele i wykresy i ryciny mogą znajdować się w osobnych plikach tekstowych/graficznych. W przypadku plików graficznych ich nazwy muszą
odpowiadać opisowi w treści artykułu (np. ryc.1, tab.2).
Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać
nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.

Tabele

Jeżeli tabele przesłane są w osobnych plikach graficznych, należy dołączyć do nich spis tabel w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf). Tytuły
tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim (lub dwujęzycznie w przypadku tłumaczenia Autora/-ów). Wszystkie użyte w
tabelach skróty powinny być wyjaśnione w tym pliku.
Jeśli tabele zawarte są w osobnych plikach tekstowych lub w pliku z artykułem, ich opisy powinny znaleźć się nad tabelą, ponumerowane cyframi
arabskimi, a wszelkie skróty wyjaśnione pod tabelą.

Ryciny

Jeżeli ryciny przesłane są w osobnych plikach graficznych, należy dołączyć do nich spis rycin w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf) z
opisami rycin. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi. Wszystkie użyte na rycinie skróty powinny znajdować się w tym pliku.
Jeśli ryciny zawarte są na końcu pliku zawierającego artykuł, powinny być opisane pod ryciną, tam również należy wyjaśnić wszelkie użyte na niej
skróty.

Skróty i symbole

Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w
tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w
tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście).
Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 40 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych – 20
pozycji.
Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane i nie starsze niż 10 lat.
1. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać:
– nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.” – w pracach w
języku angielskim oraz „i wsp.” – w pracach w języku polskim)
– tytuł pracy,
– skrót tytułu czasopisma,
– rok wydania,
– numer tomu (rocznika)
– oraz numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł.
2. Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać:
– nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia,
– tytuł,
– ew. numer kolejnego wydania,
– nazwę wydawcy,
– miejsce i rok wydania;
3. Przy pracach zbiorowych podać należy:
– nazwisko(a) redaktora(ów) odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: autora
(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, autora(ów) redaktora(ów) całości,
– oznaczenie części wydawniczej,
– nazwę wydawcy,
– miejsce i rok wydania
– numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór.
4. Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. W
przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.

IV. Prawa i obowiązki autorskie

Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do
wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma. Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria.
Po akceptacji pracy do druku, a przed jej wydrukowaniem Autor powinien dokonać opłaty wynikającej z przygotowania artykułu do druku, zgodnie
z zamieszczoną wyżej tabelą na konto:
Zarząd Główny PTF
95-200 Pabianice
ul. Jana Pawła II 68
56144012440000000001832767.
W treści należy podać:
Przygotowanie do druku nr {numer systemowy artykułu podany przez redakcję}.

V Procedura przyjmowania prac do publikacji w Monografii

1. Przesłana praca wraz z oświadczeniem autorów (oryginał lub skan) zostaje przekazana do recenzji redaktorom monografii.
2. O odrzuceniu lub zakwalifikowaniu autor zostaje poinformowany poprzez e-mail nie później niż 30 marca 2018 r.
3. Autor jest zobowiązany do wpłaty na konto Wydawcy kwoty określonej w pkt. II niniejszego regulaminu.
4. Po przygotowaniu przez redaktora technicznego pracy do druku w Monografii, autor otrzymuje do autoryzacji tzw. szczotkę artykułu.
5. Po autoryzacji pracy artykuł zostaje zamieszczony w Monografii
6. Pierwszy autor otrzymuje egzemplarz autorski Monografii z zamieszczonym artykułem.

[psfb id=”1437″ title=”Monografia 2017″]