O PTF

ptf2Polskie Towarzystwo Fizjoterapii powstało w 1987 r. jako organizacja społeczna zajmująca się problematyką fizjoterapii, która wykorzystując w celach leczniczych ruch i inne czynniki fizyczne, jest jedną z najstarszych specjalności medycznych. Organizacja jest kontynuatorem prac sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego  Pracujących w Rehabilitacji, działającej przez 25 lat w strukturach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Od początku istnienia PTF zajmuje się w prowadzeniem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Do tej pory kilkakrotnie przedstawiano projekty ustawy zarówno w środowisku rządowym jak i poselskim. Obecnie oczekujemy na wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wniesionej do laski marszałkowskiej 17 lipca 2014 roku przez posłów PSL (przedstawiciel Dariusz Dziadzio), z inicjatywy PTF. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 25 września 2015 r., oraz podpisana przez Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudę 26 października 2015 r.
ptf1Od wielu lat Zarząd Główny PTF i jego członkowie prowadzą prace w celu podniesienia pozycji polskiej fizjoterapii wśród innych dziedzin medycznych poprzez realizację przez fizjoterapeutów specjalizacji zawodowej, kursów praktycznych, publikowanie prac naukowych. Dotyczy to również zmiany statusu  fizjoterapeuty w Polsce, zgodnego z normami unijnymi i wytycznymi WHO, stworzenia opisu zawodu fizjoterapeuty, opracowania koszyka Świadczeń Gwarantowanych i umieszczenie na liście
świadczeń medycznych procedury pn. porada fizjoterapeutyczna, zgłaszania uwag do propozycji warunków szczegółowych NFZ dotyczących rehabilitacji leczniczej, powołania komisji CMPK ds. akredytacji ośrodków prowadzących specjalizację z zakresu fizjoterapii, przygotowania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przypisania zawodu fizjoterapeuty do grupy zawodów medycznych (EKD 85.14 A).
ptf3Polskie Towarzystwo Fizjoterapii uczestniczy również w pracach nad nowym systemem kształcenia fizjoterapeutów w Polsce, nad opracowaniem standardów Świadczeń Usług Medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą. Efektem tych prac jest
m.in. powołanie do życia w 2001 r. drugiego (po Fizjoterapii) organu PTF, redagowanego przez wybitnych polskich i zagranicznych fizjoterapeutów Fizjoterapia Polska, który obecnie posiada 6 pkt. KBN, wydawany jest w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej), a stała dystrybucja prowadzona jest w Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Łotwie i na Litwie. Nawiązano również współpracę z czasopismami Ortopedia-Traumatologia-Rehabilitacja, The Journal of Orthopedics Trauma Surgary And RelatedResearch, Rehabilitacja w Praktyce,Ogólnopolski Przegląd Medyczny”.
ptf8Trwałym efektem dotychczasowych działań PTF jest utworzenie stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, powoływanego przez Ministra Zdrowia oraz utworzenie stanowisk konsultantów wojewódzkich w dziedzinie fizjoterapii, powoływanych przez wojewodów na wniosek konsultanta krajowego.
w międzynarodowych komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji i sympozjów naukowych.
ZG PTF wielokrotnie brał udział w Walnych Zgromadzeniach WCPT oraz powstałej we wrześniu 1998 r. organizacji European Region of the World Confederation for PhysicalTherapy (ER WCPT), zrzeszającej towarzystwa fizjoterapii z kilkudziesięciu państw Europy. Członkowie Zarządu Głównego PTF
uczestniczą w grupach roboczych ER WCPT, tj. w grupie do spraw kształcenia, grupie do spraw zawodowych oraz w grupie do spraw UE. Na forum międzynarodowym Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
działa na rzecz swobodnego przepływu fizjoterapeutów w UE, po ustaleniu wymogów odpowiedniego poziomu kształcenia akademickiego, zapewniającego odpowiednie przygotowanie fizjoterapeutów do pracy, gwarantującego wysoką jakość udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych z zapewnieniem
bezpieczeństwa zabiegów, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta.
ptf9W międzynarodowych komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji i sympozjów naukowych.
ZG PTF wielokrotnie brał udział w Walnych Zgromadzeniach WCPT oraz powstałej we wrześniu 1998 r. organizacji European Region of the World Confederation for PhysicalTherapy (ER WCPT), zrzeszającej towarzystwa fizjoterapii z kilkudziesięciu państw Europy. Członkowie Zarządu Głównego PTF uczestniczą w grupach roboczych ER WCPT, tj. w grupie do spraw kształcenia, grupie do spraw zawodowych oraz w  grupie do spraw UE. Na forum międzynarodowym Polskie Towarzystwo Fizjoterapii działa na rzecz swobodnego przepływu fizjoterapeutów w UE, po ustaleniu wymogów odpowiedniego poziomu kształcenia akademickiego, zapewniającego odpowiednie przygotowanie fizjoterapeutów do pracy, gwarantującego
wysoką jakość udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa zabiegów, a tym samym bezpieczeństwa pacjenta.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii od wielu lat organizuje i współorganizuje również cyklicznie  międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe m.in. „Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce”
(„Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii”) w Pabianicach, „Międzynarodowy Dzień Inwalidy” w Zgorzelcu,
„Interdyscyplinarny Kongres Naukowy” w Warszawie (2007-2011).
ptf4 ptf5 ptf6 ptf7
PTF współorganizowało także sesje naukowe towarzyszące corocznym Targom Sprzętu Rehabilitacyjnego  w Łodzi, Kielcach i Sosnowcu. Swoim patronatem honorowym objęli kilkanaście konferencji o zasięgu  krajowym i międzynarodowym, aktywnie współpracowali z Zarządem Targów Lipskich (Niemcy), z którym w 2008 r. oraz w latach 2011-2013 zorganizowali wspólną sesję naukową towarzyszącą Międzynarodowym
Targom sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
ptfbOd 1999 r., na wniosek WCPT – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii organizuje także corocznie w dniu 8 września obchody Światowego Dnia Fizjoterapii, starając się społeczeństwu uświadomić rolę fizjoterapii w leczeniu i zapobieganiu dysfunkcji narządu ruchu i chorób wewnętrznych. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
nie tylko udziela akredytacji kursom dla fizjoterapeutów, ale i organizuje profesjonalne kursy dla nich.
Od roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii umożliwia również uzyskanie akredytacji
placówkom fizjoterapii, spełniającym wysokie standardy kadrowe, metodyczne, naukowe, bazy lokalowo-sprzętowej.
ptfaAkredytacja, czyli przyznanie „certyfikatu jakości” placówce, potwierdza wysoką jakość jej usług, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów. Placówka staje się gabinetem, godnym zaufania, w którym pracują wykształceni, doświadczeni fizjoterapeuci, a nie oszuści.
Aktualne priorytetowe działania Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów to:
1. Ostateczne doprowadzenie do uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
2. Ustawiczne podnoszenie pozycji fizjoterapii wśród innych dziedzin medycznych poprzez zalecanie rozwoju zawodowego i etycznego fizjoterapeutów w zakresie wiedzy klinicznej (specjalizacja) umiejętności praktycznych (kursy), osiągnięć naukowych (publikacje naukowe) oraz umiejętności organizacyjnych (studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia).
3. Ustawiczne podnoszenie pozycji fizjoterapii na rynku świadczeń medycznych akcentując posiadane, opisane wyżej kwalifikacje w kontaktach z kancelariami Prezydenta i Premiera oraz w kontaktach z  Ministerstwem Zdrowia, z senatorami, posłami i w kontaktach z mediami.
4. Wzmocnienie pozycji polskiej fizjoterapii wśród innych krajów Europy i świata poprzez prace w międzynarodowych komitetach organizacyjnych i naukowych naszego towarzystwa.
5. Doskonalenie poziomu naukowego Fizjoterapii Polskiej.