Ubezpieczenie od utraty dochodu

Materiał przygotowany na prośbę PTF przez naszego partnera

Szanowni Fizjoterapeuci,

panująca pandemia COVID-19 rodzi pytania o wpływ obecnej sytuacji na warunki ubezpieczeń dla zawodów medycznych, w szczególności tzw. „ubezpieczeń od utraty dochodu”. Mając to na uwadze, poniżej prezentujemy krótki poradnik udzielający odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez fizjoterapeutów w tym zakresie.

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU?

Ubezpieczenie od utraty dochodu najczęściej zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

Wskazówka nr 1: Sprawdź czy ochrona działa w sytuacji ogłoszonego w Polsce stanu epidemii i panującej na świecie pandemii oraz czy niezdolność do pracy w wyniku zachorowania na COVID-19 znajduje się w zakresie ochrony.

CZY WYSTARCZY JEDEN DZIEŃ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Ubezpieczyciele różnie określają czas niezdolności do wykonywania zawodu, jaki należy spełnić, aby świadczenie stało się wymagalne. Często jest to okres 30 dni. Na rynku można spotkać określenia „już od 1. dnia niezdolności do pracy”. Najczęściej dotyczy to jednak momentu od jakiego świadczenie zostanie wypłacone w przypadku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku, a nie okresu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zachęcamy więc do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami ochrony ubezpieczeniowej!

Wskazówka nr 2: Sprawdź jak długo musisz przebywać na zwolnieniu lekarskim, aby świadczenie z ubezpieczenia utraty dochodu zostało wypłacone.

CZY UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU PRZEWIDUJE OKRES KARENCJI?

Karencja to okres po przystąpieniu do ubezpieczenia, w ciągu którego zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności mimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie utraty dochodu może obejmować okres karencji.

Wskazówka nr 3: Sprawdź czy dana oferta ubezpieczenia od utraty dochodu obejmuje okres karencji. Jeżeli nie, ubezpieczenie utraty dochodu działa już od kolejnego dnia od dnia złożenia deklaracji ubezpieczeniowej.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE, ABY PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODU?

Aby skorzystać z ochrony, ubezpieczyciel może wymagać dodatkowych dokumentów, jak np. wypełniony kwestionariusz medyczny czy zaświadczenie o wysokości dochodu.

Wskazówka nr 4: Sprawdź jak skomplikowany jest proces przystąpienia do ubezpieczenia utraty dochodu oraz jakie dokumenty są wymagane w tym celu przez ubezpieczyciela.

NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI, A PRACUJĘ NA ETACIE. CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODU?

To zależy. Niektórzy ubezpieczyciele – w ramach ubezpieczenia od utraty dochodu – obejmują ochroną wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, inni zaś nie wprowadzają takiego ograniczenia. Należy mieć także na uwadze, że ubezpieczenie utraty dochodu często dedykowane jest osobom, które posiadają ważne prawo wykonywania danego zawodu oraz mieszczą się w określonej grupie wiekowej.

Wskazówka nr 5: Jeśli nie wykonujesz zawodu fizjoterapeuty w formie działalności gospodarczej, sprawdź czy ubezpieczenie utraty dochodu obejmuje ochroną również osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej bez prowadzenia działalności. Sprawdź również czy ubezpieczyciel nie uzależnia przystąpienia do ubezpieczenia od określonego wieku osoby zainteresowanej ochroną.

Ubezpieczenie NNW z możliwością rozszerzenia o Klauzulę świadczenia dziennego z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych dostępne jest np. w ramach programu ubezpieczeń Polisa.Med.PL.

W przypadku tego programu ubezpieczeń świadczenie dzienne z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania zawodu przysługuje w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia za każdy pełen dzień niezdolności do wykonywania zawodu.

Co cechuje to ubezpieczenie?

  • Brak skomplikowanych kwestionariuszy ankietowych do wypełnienia
  • Brak weryfikacji wysokości dochodów
  • Stałe świadczenie dzienne
  • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez pracowników etatowych lub pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych bez prowadzenia działalności
  • Niska składka roczna

Świadczenie dzienne wypłacane jest z ubezpieczenia w dwóch przypadkach, tj. gdy czasowa niezdolność do wykonywania zawodu spowodowana jest:

  1. chorobą – świadczenie przysługuje od 10 dnia liczonego od daty wystąpienia czasowej niezdolności do wykonywania zawodu, nie dłużej jednak niż łącznie przez okres 90 dni;
  2. nieszczęśliwym wypadkiem – świadczenie przysługuje od 10 dnia liczonego od daty wystąpienia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia, a jeżeli niezdolność do wykonywania zawodu trwa co najmniej 30 dni – od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż łącznie przez okres 180 dni.

Niezdolność ubezpieczonego do pracy na skutek zachorowania wywołanego COVID-19 znajduje się w zakresie ochrony i nie jest w żaden sposób wyłączona. Wymagane jest jednak, aby choroba została zdiagnozowana i potwierdzona zwolnieniem lekarskim.

Utrata możliwości zarobkowania bez zachorowania, czyli m.in. poddanie się kwarantannie bez potwierdzonego zachorowania na COVID-19, nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia.

Szczegółowe informacje oraz możliwość obliczenia składki ubezpieczeniowej dostępne są z poziomu podstrony:

https://polisa.med.pl/nnw,147,p20.html

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.