VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej odbyło się w Międzyzdrojach w dniach 19-22 maja 2016 r. Jego uczestnicy, po raz kolejny udowadniali, iż „Stomatologia jest Nauką Interdyscyplinarną”, mając niepowtarzalną możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu medycyny fizykalnej i praktycznymi wskazaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania jej w stomatologii. To konsekutywne, naukowe spotkanie lekarzy wielu specjalności, stomatologów, fizjoterapeutów, biofizyków, biologów, biochemików, inżynierów, informatyków, pedagogów, psychologów było  pretekstem do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych. Przyświecał konkretny cel, który obliguje do poszukiwania
i promowania nowych, alternatywnych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji stomatognatycznej, co niezaprzeczalnie łączy się z integracją wielu dyscyplin naukowych, a wszystko dla szeroko pojmowanego dobra pacjentów.

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz nadany mu został Mecenat Miasta Szczecin. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM i Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Współorganizatorem Sympozjum była Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Pracownia Rentgenowska CBCT iCAT ze Szczecina.

Od pierwszego Sympozjum, w 2007 roku, są z nami wybitne postaci polskiej nauki, które i tym razem zaszczyciły nas swoja obecnością. Prof. dr hab. dr h. c.  Aleksandra Sieronia, prof. dr hab. dr h. c. Feliksa Jaroszyka, dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego, prof. UJK, organizatorzy uhonorowali podziękowaniem za wiarę w nowatorskie i interdyscyplinarne przedsięwzięcie, jakim jest fizjoterapia stomatologiczna. Mieliśmy zaszczyt gościć także innych członków PTF, mgr Katarzynę Syrewicz, dr Marka Woszczaka, mgr Marcina Szczepanika oraz  dr Marka Wiechecia , którzy zaprezentowali prace badawcze, dotyczące korelacji diagnostyki fizykalnej i stomatologicznej.

Tegoroczne spotkanie w Międzyzdrojach miało wymiar szczególny, ze względu
na  możliwość wyrażenia wdzięczności Pani Prof. Krystynie Lisieckiej – Opalko
za całokształt współpracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Pani Profesor została wręczona pamiątkowa statuetka w podziękowaniu za wkład i pracę na rzecz PTF.

Wzorem lat ubiegłych, tematyka Sympozjum pozostała interdyscyplinarna i dotyczyła: biomateriałów, stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii, biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego, fizykodiagnostyki, fizykoterapii i fizjoterapii w stomatologii i innych specjalnościach medycznych. Potwierdzając słuszność wyboru tematów Sesji Naukowych, zostało zgłoszonych 90 referatów, zaakceptowanych przez Komitet Naukowy Sympozjum i przewidzianych do wygłoszenia. Realizując potrzeby poznawcze młodych pracowników naukowych i studentów zorganizowaliśmy dla nich odrębną Sesję Naukową, co zaowocowało przesłaniem 28 prac, potwierdzających bezwzględną konieczność integracji środowisk fizjoterapeutycznych i stomatologicznych w zakresie badań naukowych i procesie leczenia pacjentów.

Mamy pewność, iż stomatologia nie może zamknąć się tylko do warsztatu.  Musi się integrować z innymi specjalnościami, co potwierdziło poprzednich siedem edycji naszych spotkań naukowych. Oczywiście, nie byłoby wspomnianych  konferencji, gdyby nie  nowatorskie badania z dziedziny fizykodiagnostyki i fizykoterapii stomatologicznej, prezentowane przez coraz liczniejsze grono wiernych badaczy zagadnienia. Spotkania w gremium specjalistów i możliwość bezpośredniej rozmowy są nadal najlepszą drogą do pogłębiania wiedzy, poszerzania dróg badawczych oraz wymiany doświadczeń.  Cieszy fakt, że jest nas coraz więcej,  stosujących diagnostykę oraz terapię fizykalną w stomatologii.  

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

VIII Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki
i Fizjoterapii Stomatologicznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”

Danuta Lietz – Kijak