Stanowisko Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych w sprawie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

W dniach 28-29 maja 2015 roku w Bydgoszczy odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych. Uczestnicy podjęli m.in. wspólne stanowisko dotyczące projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Treść stanowiska (pdf)

Lista osób uczestniczących w zjeździe (pdf)

W dniu 23 lipca 2014 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii został złożony do laski marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Zwracając uwagę na niezwykle prospołeczny charakter ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z braku uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty Dziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych, który odbył się w dniach 28-29 maja 2015 roku w Collegium Medicum UMK W Bydgoszczy podjęli decyzję o udzieleniu poparcia dla starań środowiska zawodowego fizjoterapeutów o przyjęcie przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Podobnie jak pozostałe nauki medyczne jest nauką o metodach leczenia, lecz – środkami naturalnymi – opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

W praktyce Fizjoterapia oznacza świadczenie usług zdrowotnych wobec jednostek i populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie oraz przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wymaga wiedzy opartej na dowodach naukowych. wiedzy zdobytej w ramach regulowanego kształcenia uniwersyteckiego oraz umiejętności zawodowych zgodnych z opracowanymi standardami postępowania. Określenie warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych z wyszczególnieniem wymagań kwalifikacyjnych fizjoterapeutów wykonujących te świadczenia stanowi podstawę bezpieczeństwa, zdrowia i życia pacjentów.

Do roku 2010 program kształcenia dla kierunku Fizjoterapia był oparty na standardzie kształcenia zatwierdzonym przez MNiSzW i opisany za pomocą treści kształcenia. Wraz z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w roku 2011 każda uczelnia, która spełnia warunki prowadzenia studiów na kierunku Fizjoterapia, opracowuje autorski program kształcenia. Jedynym punktem wspólnym tych programów jest zgodność opracowanych przez uczelnie efektów kształcenia z opisem efektów kształcenia obowiązujących w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, oraz nauk 0 kulturze fizycznej (tzw. efektów obszarowych) dla określonego poziomu i profilu studiów. W obecnym stanie prawnym, gdy uczelnia sama definiuje kierunek studiów, dyplom wydany przez uczelnię jest „kwalifikacją danej uczelni”, co nie jest równoznaczne z ogólnie obowiązującymi kwalifikacjami zawodowymi fizjoterapeuty, które powinny być ściśle związane z rodzajem ukończonych studiów i zgodne z ogólnie obowiązującymi standardami kształcenia, podobnie jak w pozostałych zawodach medycznych.

Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania i określony W ramach wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Umożliwi to stworzenie jednolitych ram (standardów) kształcenia oraz zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia nowych kadr fizjoterapeutów. Ścisłe określenie warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby o sformalizowanych i właściwych kwalifikacjach zawodowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej przyczyni się to w sposób oczywisty do poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów.

Z powyższych względów Dziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych popierają dążenia polskiego środowiska fizjoterapeutów do doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Mamy ogromną nadzieję, że projekt o zawodzie fizjoterapeuty zostanie przyjęty przez Najwyższą Izbę i podpisany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

prof. hab. n. med.  Violetta Skrzypulec-Plinta