Program ubezpieczenia fizjoterapeutów

Na stronie iExpert pojawiła się niedawno informacja o pierwszym, według serwisu, programie ubezpieczenia dla fizjoterapeutów. Jako, że nie jest to prawda, gdyż pierwszy tego typu program powstał już w 1998 roku, zamieszczamy odpowiedź Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, stanowisko TU Inter Polska S.A.  przesłane do PTF i PTMM (TU Inter Polska S.A. ubezpiecza fizjoterapeutów od 2003 roku) oraz komentarz, jaki otrzymaliśmy od Pana Andrzeja Permody – Honorowego Prezesa PTMM.

LINK DO IEXPERT

 

Odpowiedź ZG PTF:

 

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii  już od 1998 roku współpracowała z PZU, a od 2003 z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska SA w zakresie ochrony ryzyka medycznego majątkowego fizjoterapeutów. Zakres ubezpieczenia sukcesywnie jest rozszerzany i dostosowywany do metod i procedur współczesnej fizjoterapii. Corocznie poszczególne ryzyka są poddane szczegółowej analizie i przystosowaniu do zmieniającej się rzeczywistości medycznej i prawnej. Pragniemy nadmienić, iż Polskie Towarzystwo Fizjoterapii  zostało założone w roku 1987. Jesteśmy przedstawicielem polskich fizjoterapeutów w organizacjach międzynarodowych, bierzemy na bieżąco udział w pracach ich organów. Między innymi reprezentujemy polskich fizjoterapeutów w World Confederation for Physical Therapyoraz w jej europejskim oddziale pod nazwą European Region of the World Confederation for PhysicalTherapy (ER WCPT). Organizacja ta zrzesza towarzystwa fizjoterapii z kilkudziesięciu państw Europy. Obecnie ER WCPT jest reprezentantem fizjoterapeutów europejskich wobec Unii Europejskiej i wobec innych ważnych instytucji państwowych w poszczególnych krajach Europy. Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii uczestniczą w grupach roboczych ER WCPT. W zakresie naszego zainteresowania jest również sprawa właściwego ubezpieczenia ryzyk występujących w pracy fizjoterapeuty.

Na stronach internetowych Państwa firmy podajecie Państwo informację, iż iExpert.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska stworzyło pierwszy program ubezpieczeń dedykowany fizjoterapeutom. Powyższa informacja –o znaczeniu dla iExpert.pl handlowym – jest nieprawdziwa i nierzetelna wobec Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA.  Nieprawdą jest również, iż zawód fizjoterapeuty jako jeden z niewielu w Polsce dotychczas nie posiadał sprofilowanego programu ochrony zawodowej i że do tej pory fizjoterapeuci ubezpieczali się od odpowiedzialności cywilnej w ramach zbiorowego ubezpieczenia zawodów medycznych.

Przypominamy, iż sprofilowanie ochrony pracy fizjoterapeuty od odpowiedzialności cywilnej za działalność zawodową liczy już 16 lat dzięki współpracy PTF, PZU i TU INTER Polska SA.

Przepisami regulującymi zaistniały problem jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst jedn. – Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503, z późn zm.) oraz prawo wspólnotowe – tzn. dyrektywa jeszcze EWG nr 84/450/EEC (o reklamie wprowadzającej w błąd) oraz dyrektywa UE nr 97/55/EC  (o reklamie porównawczej),

Wg treści art. 14. ustęp 1 i 2.:”Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  rozpowszechnianie  nieprawdziwych  lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. 2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o: 1) osobach kierujących przedsiębiorstwem; 2) wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach; 3) stosowanych cenach; 4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.”

art. 16 :”1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka; 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

2.  Przy  ocenie  reklamy  wprowadzającej  w  błąd  należy  uwzględnić  wszystkie  jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności,  możliwości  zastosowania,  naprawy  lub  konserwacji  reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej „reklamą porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi  obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

2)  w  sposób  rzetelny  i  dający  się  zweryfikować  na  podstawie  obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;

3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;

4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;

5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta”.

Państwa firma dokonuje czynu nieuczciwej konkurencji – wprowadzacie w błąd fizjoterapeutów poprzez przypisywanie sobie pierwszeństwa w stworzeniu ubezpieczenia sprofilowanego na potrzeby fizjoterapeutów i wyłączności w oferowaniu takiego profilu w chwili obecnej. W interesie fizjoterapeutów zwracamy się o zaprzestanie praktyki nieuczciwej reklamy realizowanej przez podawanie nieprawdziwych informacji. Zastrzegamy sobie zwrócenie się do PZU (na współpracę z którym powołuje się Wasza firma), czy również firmuje uprawianą przez Państwa reklamę w postaci nieprawdziwych informacji. Ponadto w ramach systemu samoregulacji w reklamie w Polsce zwrócimy się o ocenę sytuacji przez Komisję Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy w Polsce.

 

Stanowisko TU Inter Polska przesłane do PTF i PTMM:

TUInterPolska

Komentarz Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej:

 

Dopiero dzisiaj otrzymałem rzeczone  pismo ukazujące jak długo już zapewniliśmy fizjoterapeutom bezpieczeństwo pracy w zawodzie.   Dodatkowo faktem jest , że każdy fizjoterapeuta na naszej stronie internetowej, działającej od wielu lat,  może pobrać wniosek ubezpieczeniowy.

Po prostu ręce opadają jak się czyta takie bzdury, że nie ma ubezpieczenia fizjoterapeutów, że teraz ktoś wreszcie to opracował i wprowadza.  Chyba, że intencję piszących takie teksty są delikatnie mówiąc BRUDNE !

Niewątpliwie naszym sukcesem jest także tak zwana “grupówka”, co jest szczególnie ważne dla fizjoterapeutów pracujących tylko we własnym gabinecie. Działając na rzecz fizjoterapeutów od ponad 20 lat wspomagamy , doradzamy, wspieramy, tworzymy podstawy organizacyjno prawne. Robiliśmy to już wtedy gdy obecnie, samozwańczy “odnowiciele”  naszego zawodu, nie przebywali jeszcze w naszym Kraju. Zapomnieli też, że  po powrocie to dzięki naszemu wsparciu i działającej już organizacji rozpoczynali swoją działalność i mogli się rozwinąć.  Tak to jest z ta wdzięcznością.

Pozdrawiam Andrzej Permoda Prezes Honorowy PTMM