Od kogo zależy uchwalenie projektu ustawy?

W obecnej kadencji Sejmu RP praktycznie absolutną większość mają przedstawiciele PiS i to oni decydują o losach kraju, podczas gdy opozycja może jedynie komentować wydarzenia. Wydaje się więc, że jeśli posłowie PiS zdecydują się ostatecznie poprzeć projekt posłanki Hrynkiewicz los fizjoterapeutów w Polsce będzie przesądzony.


Wszystko to prawda, jeżeli nie będziemy uwzględniać czynnika czasu. A ten pracuje dla nas, przecież do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty pozostało już tylko 18 dni.

Projekt posłów PiS, który otrzymał numer 478 został skierowany do Sejmowej Komisji Zdrowia, a planowany termin posiedzenia to 17 maja godz. 14:00 (procedowane mają być oba projekty poselskie) i tu, żeby mieć jasność, jak pracują sejmowe komisje przytoczmy kilka ważnych punktów regulaminu Sejmu RP.

Rozdział 14 – Posiedzenia Komisji Sejmowych

Artykuł 150,

Paragraf 4

  • Prezydium Komisji zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów

Par. 5 punkt 2

  • Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski klubów i kół poselskich oraz poszczególnych posłów

Par. 5 punkt 4

  • Prezydium komisji może zwrócić się do właściwych organów, instytucji i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez posła w toku posiedzenia komisji.

Artykuł 152

  1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję, jej prezydium lub przewodniczącego.
  2. Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  3. Prezydium Sejmu może zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy, wyznaczając jego termin. Posiedzeniu zwołanemu w tym trybie może przewodniczyć Marszałek Sejmu. Przepisu ust. 5 zdanie drugie nie stosuje się.
  4. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia Marszałka Sejmu, który może nie wyrazić zgody na odbycie posiedzenia komisji.
  5. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji, Prezydium Sejmu, Najwyższą Izbę Kontroli oraz zainteresowane organy państwowe. Zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu.

Art. 165. Podkomisje

  • 1. Komisje mogą ze swojego składu powoływać podkomisje, określając ich skład oraz zakres działania; powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Prezydium Sejmu.

 

Powyższy wyciąg z przepisów wskazuje wyraźnie, że członkowie Komisji Sejmowej, a przede wszystkim przewodniczący, jak i całe prezydium może naprawdę wiele w kontekście 18 dni (w zasadzie będzie to od 17 maja ledwie dwa tygodnie), które pozostały do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia to trzech posłów PiS: Joanna Kopcińska, Tomasz Latos, Andrzej Sośnierz oraz członkowie opozycji: Przewodniczący Bartosz Arułkowicz, Beata Małecka-Libera (oboje z PO) oraz Marek Ruciński (Nowoczesna).

Jeszcze świeżo mamy w pamięci, gdy posłanka Hrynkiewicz, pracująca w Komisji Zdrowia także i w poprzedniej kadencji Sejmu RP opuściła, podczas prac nad naszą ustawą, salę obrad. Stanęła pod drzwiami czekając na szybkie zakończenie pracy przez Komisję Zdrowia spowodowane brakiem kworum. Wówczas też czasu było już niewiele. Między innymi dlatego ustawa została uchwalona dosłownie w ostatniej chwili.

Posłowie opozycji ostatnio deklarują absolutne poparcie dla dążeń fizjoterapeutów do regulacji prawnej zawodu i dla uchwalonej już ustawy. Najbliższe dni okażą się prawdziwym testem na ile jest to faktyczne poparcie, a na ile jedynie gra polityczna…